مدال ها

 1. مدال

  مدال ها ناز فروم

  1. مدال وفاداری

   مدال وفاداری برای اعضای ناز فروم

  2. مدال کاربر برتر

   این مدال به بهترین کاربر ناز فروم تعلق میگیرد

  3. مدال مدیر برتر

   این مدال به مدیر لایق و برتر ناز فروم تعلق میگیرد

  4. مدال لیاقت

   این مدال به کاربر یا مدیر با لیاقت تعلق میگیرد

  5. مدال روابط عمومی

   این مدال به کاربرانی که روابط عمومی خوبی در انجمن با سایر کاربران دارند تعلق میگیرد

  6. مدال پشتکار

   این مدال به افرادی که پشتکار داشته باشند تعلق میگیرد

  7. نخبه

   این مدال به نخبه انجمن تعلق دارد

  8. مدال کاربر نمونه

   این مدال به عضو و کاربر نمونه انجمن تعلق میگیرد

  9. مدال اخلاق

   این مدال به با اخلاق ترین فرد انجمن تعلق میگیرد

  10. مدال شجاعت

   به شجاع ترین و صبور ترین عضو اهدا میشود